Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na apelu, w środę 11 marca, przeczytałam wam, drodzy uczniowie komunikat ze strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci, którego tytuł brzmi: „Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.

W komunikacie wyraźnie jest powiedziane: „uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.”

Z niego wynika, że w dniach przypadającej nauki szkolnej zostajecie w domu, odbieracie wiadomości od swoich nauczycieli przez wiadomości w e-dzienniku i wykonujecie polecenia nauczycieli.

Mało tego, proszę zobaczyć, że kolejny komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych, który pozwolę sobie zacytować:
„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami - młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Zapowiada to wprowadzenie w najbliższym czasie przepisu, na podstawie, którego uczniowie będą zwolnieni i z tych dwóch lub trzech dni pracy. Jak tylko przepis zostanie wprowadzony – niezwłocznie poinformujemy.

Zdzisława Choynowska - dyrektor